MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
5AM CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit --- ---
--- CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp --- ---
6:00 AM CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
8:00 AM --- --- --- --- --- CFB Bootcamp ---
9:00 AM CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CrossFit ---
10:00 AM --- --- --- --- --- --- ---
12:00 PM CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
4:30 PM CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit --- Open Gym
5:30 PM CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit --- 3:30-5pm
6:30 PM CrossFit CrossFit CrossFit CrossFit --- ---

---

7:30 PM CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp CFB Bootcamp --- ---

---

--- Elements Elements --- Elements --- --- ---
5:00 AM | CrossFit
CFB Bootcamp
6:00 AM | CFB Bootcamp
9:00 AM | CFB Bootcamp
12:00 PM | CrossFit
4:30 PM | CrossFit
5:30 PM | CrossFit
6:30 PM | CrossFit
7:30 PM | CFB Bootcamp
Elements
5:00 AM | CrossFit
CFB Bootcamp
6:00 AM | CFB Bootcamp
9:00 AM | CFB Bootcamp
12:00 PM | CrossFit
4:30 PM | CrossFit
5:30 PM | CrossFit
6:30 PM | CrossFit
7:30 PM | CFB Bootcamp
Elements
5:00 AM | CrossFit
CFB Bootcamp
6:00 AM | CFB Bootcamp
9:00 AM | CFB Bootcamp
12:00 PM | CrossFit
4:30 PM | CrossFit
5:30 PM | CrossFit
6:30 PM | CrossFit
7:30 PM | CFB Bootcamp
5:00 AM | CrossFit
CFB Bootcamp
6:00 AM | CFB Bootcamp
9:00 AM | CFB Bootcamp
12:00 PM | CrossFit
4:30 PM | CrossFit
5:30 PM | CrossFit
6:30 PM | CrossFit
7:30 PM | CFB Bootcamp
Elements
5:00 AM | CrossFit
CFB Bootcamp
6:00 AM | CFB Bootcamp
9:00 AM | CFB Bootcamp
12:00 PM | CrossFit
4:30 PM | CrossFit
5:30 PM | CrossFit
8:00 AM | CFB Bootcamp
9:00 AM | CrossFit
4:30 PM | Open Gym
5:30 PM | 3:30-5pm